Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. prevádzkuje internetové stránky umožňujúce klientom vybrať a rezervovať ubytovacie, liečebné, víkendové a obdobné pobyty, ktoré poskytuje (ďalej len služby). Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú vystavené elektronicky v aktuálnej verzii na adrese www.kupele-bj.sk.

BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. rezervujú služby aj bez overenia u klienta, pokiaľ spĺňa objednávka všetky náležitosti k tejto činnosti potrebné.

Klient je povinný poskytnúť BARDEJOVSKÝM KÚPEĽOM a.s. všetky náležitosti potrebné k riadnemu objednaniu a poskytnutiu služieb, čiže pravdivo a úplne vyplniť objednávku a v stanovenom termíne uhradiť platbu za služby. Pokiaľ je klientom právnická osoba, musí poveriť svojho oprávneného zástupcu, ktorý bude s BARDEJOVSKÝMI KÚPEĽMI a.s. komunikovať a ktorý zoznámi svojich účastníkov s poskytovanými službami, s podmienkami a informáciami, ktoré dostane od BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOV a.s.

V prípade, že nie je možné služby v BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH a.s. z akéhokoľvek dôvodu objednať, budú BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. o tomto klienta informovať.

BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. majú tiež právo odmietnuť objednávku, ktorá nespĺňa požiadavky nutné k objednaniu služieb, prípadne sú údaje v objednávke neúplné, nepresné alebo rozporuplné alebo aj tie, kde klient uvedie telefonický kontakt, na ktorý ho nie je možné v pracovnej dobe BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., t.j. PO –PI od 7.30 do 16.00 zastihnúť.

BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. si vyhradzujú právo odmietnuť klienta, ktorý opakovane zasiela objednávky neúplne alebo nesprávne vyplnené alebo také, ktoré vyplní s vedomím, že kúpeľný pobyt úmyselne neobjedná.

Pre klienta sú záväzné informácie, ktoré dostane na potvrdenej objednávke, zaslanej BARDEJOVSKÝMI KÚPEĽMI a.s.. Klient je povinný potvrdenie objednávky skontrolovať a prípadné nezrovnalosti ihneď oznámiť pracovníkom obchodného oddelenia, prípadne pracovníkom recepcie, ktorí opravu zaistia a zašlú nové potvrdenie objednávky. Pokiaľ tak klient neurobí, nebude sa na tieto chyby či nezrovnalosti pri príchode do kúpeľov brať ohľad.

V prípade, že je objednávka potvrdená, je o tomto klient informovaný e-mailom na adresu, ktorú klient uviedol v objednávke. Po potvrdení objednávky budú tiež klientom zaslané e-mailom potrebné pokyny pre poskytnutie služieb v kúpeľoch. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku cien služieb sú záväzné. BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. nie sú zodpovedné za následky spôsobené oneskorením platby zo strany  klienta. V prípade nezaplatenia cien služieb riadne a včas, vrátane zálohovej platby, môžu BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. od dohodnutého zmluvného vzťahu odstúpiť s tým, že klient je povinný BARDEJOVSKÝM KÚPEĽOM a.s. zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z cien služieb.

Povinnosťou klienta je zaplatiť cenu služieb na účet BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOV a.s. (uvedený na potvrdenej objednávke) v lehote splatnosti buď bankovým prevodom alebo platobnou kartou na základe predautorizácie. Prípadný dohodnutý doplatok služieb je klient povinný zaplatiť pri príchode v hotovosti v BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH a.s..

BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. vystavia klientovi doklady o zaplatení v deň nástupu na recepcii.

On-line rezervačný systém umožňuje zabezpečený prístup k rezervovaniu, resp. nákupu služieb ponúkaným BARDEJOVSKÝMI KÚPEĽAMI a.s. Pri výbere formy platenia platobnou kartou bude klient presmerovaný na chránený server spoločnosti 24-pay s.r.o., ktorá klientovi garantuje bezpečnosť a ochranu ním vložených dát. K platbe je možné využiť platobné karty VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

Klient je oprávnený stornovať objednané služby v BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH a.s. po písomnom oznámení (poštou, faxom, e-mailom).

V prípade stornovania služieb sa účtuje nasledovný stornopoplatok:

Do 28 dní pred nástupom 5 EUR
Menej ako 27 dní  10% z celkovej ceny služieb
Menej ako 15 dní 25% z celkovej ceny služieb
Menej ako 7 dní 50% z celkovej ceny služieb
Bez oznámenia storna 75% z celkovej ceny služieb

V prípade skrátenia pobytu v priebehu jeho čerpania, prípadne nečerpania vopred objednaných služieb účtujeme stornopoplatok vo výške 100%, t. j. kúpele majú právo nevrátiť časť kúpnej ceny za tieto služby.

Za zmenu osoby klienta v rámci zarezervovaných ubytovacích kapacít sa neúčtuje žiadny poplatok.

Pokiaľ sú BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. povinné vrátiť klientovi adekvátnu časť zaplatených služieb, urobia tak do 30 dní. Táto finančná čiastka bude znížená o príslušný storno poplatok vo výške hore uvedenej, prípadne administratívny poplatok v paušálnej výške 10 EUR.

Transakčné náklady spojené s vrátením ceny služieb idú na vrub klienta.

Obchodné podmienky je možné doplniť a meniť elektronickou formou. V prípade, že k tejto zmene dôjde, je povinnosťou BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOV a.s. novú verziu obchodných podmienok zverejniť na www.kupele-bj.sk a do dňa účinnosti zmeny alebo doplnenia ich prikladať ku všetkým novým Potvrdeniam objednávky.

Spoločnosť BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. si vyhradzuje právo zmeny cien a zmeny obsahu kúpeľných balíkov služieb.

Objednaním služieb on-line klient súčasne prehlasuje, že súhlasí so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov v prihlasovacích dokumentoch uvedených za účelom objednania, plnenia a vymáhania zmluvných záväzkov a k evidenčným účelom.

Platnosť a účinnosť týchto všeobecných obchodných podmienok je od 1.3.2017.

JUDr. Ing. Jaroslav Komora
generálny riaditeľ a.s.